Cieľom výstavy „Dokedy...“ je nenásilnou, umeleckou formou upozorniť na extrémnu tvorbu odpadov a zároveň spotrebu igelitových tašiek, ktorými každý z nás negatívne vplýva na životné prostredie a spoločnú budúcnosť. 
 
 
Umelecké dielo autori vytvorili, v rámci nášho celoročného EKOprojektu, z materiálov dennej spotreby a pre nakupovanie tak charakteristickými igelitovými taškami a sáčkami. Každý z nás tieto tašky dôverne pozná a používa. No koľkí sa pri nákupe reálne zamyslíme nad ich skutočnou potrebou? Koľkí takúto tašku zadarmo naozaj odmietneme? Alebo koľkí uvažujeme nad tým, či ich spotreba nie je náhodou príliš veľká a aký to má dopad na prírodu? V minulosti boli bežné nákupné sieťky alebo pevné látkové nákupné tašky, ktoré si ľudia na nákup do obchodu doniesli a použili znovu. Dnes, podľa zverejnených štatistík, spotrebuje každý Slovák za jeden rok v priemere až 466 igelitiek na jedno použitie, čim sa zaraďujeme ku krajinám s ich najvyššou spotrebou v Európskej únii.
 
Expozícia pozostáva z 15-tich priehľadných vriec, ktoré sú naplnené zozbieranými nákupnými plastovými taškami rôznych farieb a veľkostí, pochádzajúcimi aj z dnes už neexistujúcich obchodov. Na podlahe okolo expozície sú umiestnené texty z literárnych diel, vedecké texty a rôzne citácie. Zapojením návštevníkov bude dielo postupne v čase menené, činnosťou a chodením návštevníkov po textoch postupne zošúchavané, ale tiež dopĺňané o nové texty a citáty návštevníkov centra.
 
Jednou zo zaujímavostí tohto diela je jeho premenlivosť v čase, na ktorej sa budú podieľať práve samotní návštevníci centra, pretože každý z nich, bez toho, aby si to uvedomoval, vplýva na dielo určitým spôsobom. Texty a zapojenie návštevníkov, ktorí budú po textoch v centre prechádzať, vytvoria symboliku toho, ako sa ľudia správajú k životnému prostrediu. Niektorí po textoch len prejdú a ani si ich nevšimnú, budú ľahostajní voči tomu, že niečo pošliapali, iní zastanú a zamyslia sa, ďalší si naopak vytvoria niečo nové a do textov pridajú i vlastné myšlienky.
 
Teraz je teda najvyšší čas, aby sme sa aj vďaka umeniu zamysleli nad ekológiou a životným prostredím, v ktorom žijeme. Dokedy nám budú ešte tieto veci ľahostajné?
 
Pohľad autora:
 
Projekt „Dokedy...“ vznikol ako výtvarná reakcia na stále rastúci záujem o tematizovanie otázok spojených s činnosťou ľudí a jej všadeprítomným vplyvom. Problematika životného prostredia a trvalej udržateľnosti sa stala módnou, čo len svedčí o jej akútnosti.
O životnom prostredí je potrebné hovoriť, ale predovšetkým pozitívne participovať na jeho tvorbe. Aj preto projekt „Dokedy...“ využíva spotrebné predmety a materiály, výtvarné a nevýtvarné činnosti s nimi spojené, ale aj prevzaté, citované alebo upravené texty ako významové aj formálne východiská.
 
Dielo „Dokedy...“ je prezentované formou site – specific art. Ide o špecifickú, multimediálnu disciplínu výtvarného umenia, ktorá sa zaoberá časovo-priestorovými vzťahmi, vzťahmi medzi viacerými umeleckými tendenciami a médiami vo väzbe na konkrétne miesto. V prípade projektu „Dokedy...“ sú využívané prostriedky umenia inštalácie, objektu, umenia odpadu, procesuálneho umenia, akčného, participatívneho a kolaboratívneho umenia, ktoré sú zámerne prepájané v kontexte s miestom, s jeho architektonickými, kultúrnymi, sociálnymi a inštitucionálnymi špecifikami.
 
Site – specific inštalácia „Dokedy...“ využíva non-artové materiály dennej spotreby, ktoré získali autori jeho separovaním.
 
Spolu s akumuláciou odpadových materiálov do monumentalizovaných plastových vriec, významovou gradáciou ich vzájomného usporiadania, inštaláciou v priestore nad hlavami chodiacich, prizerajúcich sa, nakupujúcich ľudí, vytvorili autori viaceré významové priestory, ktorých súčasťou sa stávajú návštevníci obchodného centra.
Zavesená inštalácia objektov vytvára pod sebou, vo svojom tieni, ako dôsledok svojej existencie, významový priestor, ktorý vedie k zamysleniu sa nad dôsledkami našich činností. Tento priestor je v prvej fáze existencie diela ponechaný prázdny, relatívne neaktívny, aby ľudia mohli do neho aktívne vstúpiť svojimi myšlienkami.
 
V priestore „ neohrozenom plastovými vrecami“, mimo inštaláciu, bude prebiehať výtvarná akcia kolaboratívneho a participatívneho charakteru - lepenie významových, prevzatých textov na ZEM, podlahu obchodného centra, so zámerom skúmať a vytvárať intertextuálne, interaktívne vzťahy medzi ľuďmi, textami a priestorom.
 
Ide o využitie akčných, participatívnych foriem výtvarného umenia, pri ktorých sú do výtvarných činností a zámerov zapájané výtvarne neprofesionálne zamerané sociálne skupiny.
Niektorí návštevníci spolu s autormi budú len lepiť významové texty zo stierateľnej fólie na zem, niektorí ich môžu čítať a ďalší budú po textoch chodiť, a tak ich svojou elementárnou činnosťou deštruovať, vyjadrovať k nim svoj vzťah a demonštrovať svoj vplyv. (Dôsledky mnohých našich „neškodných“ činností nám zostávajú skryté a neuvedomené.)
V ďalšej fáze projektu (keď už texty v okolí „tieňa sáčkov“ budú pôsobiť aj v širších kontextoch témy) bude inštalácia s vrecami deinštalovaná a na voľné miesto (nad ktorým už nevisí inštalácia z monumentálnych, odpadom naplnených, vriec ako významový výkričník našich činností) budú dolepené finálne, postojové texty, ktoré tak zakončia proces vzniku, premeny a trvania diela „Dokedy...“.
 
Celý projekt bol realizovaný v rámci študijného programu „Voľné výtvarné umenie“ v Ateliéri experimentálnej tvorby na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v B. Bystrici, so zámerom realizovať a  prezentovať umelecké výstupy aj v inom ako školskom profesno-umelecky orientovanom prostredí.
 
Projekt je príkladom tzv. kolaboratívneho umenia, kedy výsledok tvorivej a organizačnej činnosti je spoluvytváraný a ovplyvňovaný všetkými členmi tvorivého tímu.
 
Tvorivý team tvoria: Prof. Miroslav Brooš (autor koncepcie), Mgr. Art. Mariana Mlynarčíková, doktorandka Prof. M. Brooša, Bc. Lucia Šemeláková (Ateliér experimentálnej tvorby), Mgr. Linda Holodová (Ateliér experimentálnej tvorby), Filip Pecha (Ateliér mäkkej plastiky), Bc. Juraj Gramantík (Ateliér figurálneho sochárstva), Bc. Ľuboslav Krajňák (Ateliér maľby), autor experimentálnych hudobných kompozícií.
 
                                                                                                                                                                                                 Miroslav Brooš
 

 

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies